อ.ต.ก. จัดงาน ตลาดเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ เจาะตลาดค้าปลีกสมัยใหม่

อ.ต.ก. จัดงาน ตลาดเกษตรอินทรีย์

ส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ เจาะตลาดค้าปลีกสมัยใหม่

 อ.ต.ก. จัดงาน ตลาดเกษตรอินทรีย์

                นางสาวธัญลักษณ์  เจริญปรุ รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์  เพื่อให้เกษตรกรมีผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้ผลิตและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ   เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ทำการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร ผู้ผลิตและผู้บริโภค ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม  ทำให้เกิดกระแสความตื่นตัวการรักสุขภาพของผู้บริโภคทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อ.ต.ก. จัดงาน ตลาดเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ เจาะตลาดค้าปลีกสมัยใหม่

อ.ต.ก. จัดงาน ตลาดเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ เจาะตลาดค้าปลีกสมัยใหม่

ในขณะที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิต และส่งออกอาหารที่สำคัญของโลก มีความเหมาะสมทั้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ มีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งผลิตอาหารเกษตรอินทรีย์ ด้วยเป็นการทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้าง และหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน ทางน้ำ และอากาศ ซึ่งในปัจจุบันมีเกษตรกรให้ความสนใจในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าแก่เกษตรกร รวมถึงสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบตลาด พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้และพัฒนาผลผลิตการเกษตรไปสู่ตลาดธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่คนรุ่นใหม่นิยมจับจ่ายใช้สอย และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด

อ.ต.ก. จัดงาน ตลาดเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ เจาะตลาดค้าปลีกสมัยใหม่

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กำหนดจัดงาน กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น และเพื่อการพัฒนาเพิ่มตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น รวมถึงเพิ่มปริมาณการซื้อของผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์  ภายในงานพบกับการจำหน่ายพืช ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ปลอดภัยไร้สารตกค้าง ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ อาทิ  พืชผักสดอินทรีย์จากกลุ่มวิสาหกิจบ้านหนองปากโลง จ.นครปฐม  วิสาหกิจชุมชนกล้วยเล็บมือนาง จ.ชุมพร กลุ่มทอผ้าไหมอินทรีย์บ้านนาตัง จ.สุรินทร์ กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคมบ้านโนนยาง จ.ยโสธร กะปิออร์แกนิคโอชะ เป็นต้น และยังได้เพลิดเพลินเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ดีต่อสุขภาพอย่างไรกับกิจกรรมสาธิตเมนูเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย ตั้งแต่วันนี้ -11 มีนาคม 2561  ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โซน A1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต บางใหญ่

Facebook Comments
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.