ทยานการเรียนรู้ TK park รับมอบโล่ สร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาสทั่วประเทศ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park  ในความร่วมมือสนับสนุน “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส”  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับนักเรียนทั่วประเทศอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนกว่า 40 แห่ง
พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวในงานแถลงผลการดำเนิน “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560”  ว่าโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2559 ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล โดยร่วมมือกับหน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ ที่มีกำลัง ศักยภาพ และจิตสาธารณะ ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้เหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดี เสริมสร้างสุขภาพอนามัย พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาโรงเรียนทั้งสิ้น 32 แห่งใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ
ดร. อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  กล่าวว่า สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ได้ร่วมมือกับ สำนักงาน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ลงพื้นที่ปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนตามแนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต”  มีการสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะความรู้ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังได้อบรมบุ คลากรและคณะครูในการบริหารจัดการห้องสมุด การส่งเสริมความเข้าใจด้านการเข้าถึงระบบ E-Library และการสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดกิจกรรมและแนวทางการบริ หารจัดการพื้นที่ห้องสมุดอย่างเป็นระบบ
Facebook Comments